§ 1 Wstęp

Poniższy regulamin odnosi się do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem portalu https://sofart.pl, stanowiącego sklep internetowy (dalej: Sklep).

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

•Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://sofart.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy

•Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: JAN-ART Sp. z o.o. z siedzibą w 63-630 Rychtal ul. Namysłowska 26, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Polska, pod numerem KRS 0000637371

•Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu,

•Kupującym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

•Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 2 Administrator

Administratorem i jednocześnie właścicielem portalu https://sofart.pl jest firma JAN-ART Sp. z o.o. z siedzibą w 63-630 Rychtal ul. Namysłowska 26, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Polska, pod numerem KRS 0000637371

§ 3 Zasady korzystania z portalu internetowego

Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

Administrator może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik: podał w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela portalu internetowego https://sofart.pl

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnych zakupów jak również rejestracji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z dokonywanymi w sklepie zakupami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Procedura zakupu

Prezentacja towarów dostępnych w sklepie internetowym nie stanowi oferty handlowej w myśl obowiązującego prawa.

Fotografie prezentujące poszczególne towary, są własnością Producentów i stanowią wyłącznie materiał poglądowy. Administrator, wymieniony w §2 Regulaminu posiada stosowne pozwolenie na ich wykorzystanie do celów handlowych. Administrator, wymieniony w §2 Regulaminu nie jest Producentem oferowanych towarów, a tylko i wyłącznie Pośrednikiem – Sprzedawcą

W celu dokonania zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towaru.

Wysłanie przez użytkownika zamówienia zawierające imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu adres zamieszkania oraz opcjonalnie NIP celem wystawienia Faktury VAT, stanowi oświadczenie woli zawarcia z JAN-ART Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Wiadomość stanowi jednocześnie potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.

Jeżeli wybrano płatność w systemie PayU lub poprzez przelew bankowy, zawarcie umowy następuje w chwili potwierdzenia polecenia zapłaty złożonego w tym systemie lub w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy firmy JAN-ART Sp. Z o.o.

§ 5 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy kupna – sprzedaży jest nabycie Towarów będących w asortymencie sklepu internetowego.

Sklep internetowy zawiera towary nowe. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek od towarów i usług (VAT). Podana w sklepie cena jest ostateczną kwota do zapłaty przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji w których Kupujący dokonał indywidualnych modyfikacji Towaru.

Przedstawione w ofercie wymiary mebli tapicerowanych mogą się różnić od rzeczywistych wymiarów Towaru o ok. +/- 5 cm.

§ 6 Płatność

Portal https://sofart.pl oferuje metodę płatności PayU

Użytkownik może zapłacić za zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego PayU.

Płatność nie wymaga z reguły rejestracji w tym serwisie, wymaga natomiast potwierdzenia

polecenia zapłaty oraz podania wymaganych przez portal PayU danych. Składając zamówienie, użytkownik zostaje przelinkowany do serwisu PayU, w którym dokonuje płatności. Następnie automatycznie wraca do sklepu w celu dokończenia składania zamówienia.

§ 7 Gwarancja i Reklamacje

Portal https://sofart.pl udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione towary. Administrator akceptuje ustawowe regulacje o odpowiedzialności z tytułu wad zakupionego towaru. Reklamacje należy kierować na adres podany na stronie KONTAKT.

W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia wady zakupionego towaru. Do rozpatrzenia zgłoszenia Sprzedawca może również wymagać przesłania zdjęć przedstawiających wadę towaru.

Niezgodność towaru z umową należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 2 miesięcy od zauważenia niezgodności, poprzez kontakt telefoniczny, drogą mailową lub pisemnie wysyłając na adres firmy. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Sprzedającego. Niedotrzymanie tego terminu powoduje automatyczne rozpatrzenie reklamacji na korzyść Konsumenta.

§8 Dostawa towaru

Zakupiony towar jest dostarczany do Klienta własnym transportem firmy JAN-ART Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Kuriera. Dostawa jest realizowana na adres podany w formularzu podczas składania zamówienia.

Czas realizacji zamówień wynosi od 2 – 4 tygodni ze względu na specyfikę sprzedawanego towaru. W przypadku zamówień, które są modyfikowane na indywidualne zamówienie klienta czas ten może ulec wydłużeniu.

Towary zakupione z wyborem płatności „z góry” są wysyłane dopiero w momencie gdy środki pieniężne znajda się na rachunku bankowym Sprzedającego lub transakcja w systemie PayU zostanie pomyślnie zrealizowana.

Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za darmo na terenie całej Polski.

UWAGA! Zakupiony towar jest dostarczany pod dom i nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania. Kupujący jest zobowiązany do zorganizowania wniesienia towaru do mieszkania we własnym zakresie.

§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniego z zakupionych towarów lub w którym osoba trzecia inna niż dostawca i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniego z zakupionych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować JAN-ART Sp. z o.o. z siedzibą w 63-630 Rychtal ul. Namysłowska 26, Polska o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy towaru, a przedsiębiorca zgodnie z konsumenta wytycznymi dostarczy taki towar.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu czyli zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć towar do siedziby firmy. Istniej możliwość skorzystania z transportu firmy JAN-ART Sp. Z o.o., po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. W takim przypadku Klient zgadza się na przedstawione koszty oraz jest świadomyodliczenia ich od wartości zwracanej: Komplet wypoczynkowy – 350zł; Narożnik pokojowy – 350zł; Kanapa – 250zł; Fotel – 150zł, pozostałe meble będą wyceniane indywidualnie.

Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub montażu. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu. Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za to zmniejszenie, jak również za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Każda wada produktu która wynika z winy Kupującego, a także brak zabezpieczenia towaru na czas transportu, będą wyceniane, a w konsekwencji odejmowane od wartości zwracanej.

Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.

§ 10 Odpowiedzialność za poprawność informacji w portalu internetowym

Administrator nie gwarantuje , że portal internetowy będzie odpowiadać wymaganiom Użytkowników i że będzie dostępny przez cały czas bez przerwy w sposób bezpieczny i bezbłędny. Korzystanie z portalu internetowego następuje na własne ryzyko Użytkownika. Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności w szczególności w związku ze zdarzeniami, do których może dojść w wyniku korzystania z portalu internetowego i za poprawność informacji uzyskiwanych w ramach portalu. W wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi innego towaru niż zamówiony, o takich samych lub lepszych parametrach.

 

Do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy
Formularz zwrotu towaru